Onze scholen

Wijnhuize

De Corona maatregelen binnen onze school!

Wijnhuize6
Wijnhuize4
Wijnhuize1
Wijnhuize10
Wijnhuize8
Wijnhuize7
Wijnhuize5
Wijnhuize3
Wijnhuize2
Wijnhuize11
Wijnhuize9

De klassen in het lager onderwijs werden LEESPROOF gemaakt!

Leuke leeshoekjes, uitbreiding boekenaanbod, ...

20200325_141201
20200325_141306
20200325_141440
20200325_141602
20200325_141609
20200325_141618
20200325_141629
20200325_141941
20200325_142114
20200325_141222
20200325_141240
20200325_141301
20200325_141336
20200325_141541
20200325_141345
20200325_141423
20200325_141321
20200325_141434

Voor- en naschoolse opvang

 

Van 7.30 uur tot 8.30 uur worden de kinderen opgevangen in de eigen opvang in de school. Deze opvang gebeurt in de refter van de school. Ook ’s avonds is er betalende opvang van 15.30 uur tot 18.00 uur. 

School Wijnhuize: 054 50 30 29 

 

 


Graadsklassen

 

Enkele voordelen van graadsklassen:

 • Kinderen hebben een veilig gevoel in een kleinere klasgroep. 
 • Conflicten en problemen komen sneller aan het licht en worden vlugger opgelost.
 • Kinderen in een graadsklas zijn sociaal vaardiger. Ze helpen elkaar en durven sneller hulp vragen.
 • Zelfontdekkend leren staat voorop. De kinderen leren sneller oplossingsgericht denken.
 • Er wordt actief zelfstandig gewerkt.
 • Sterke leerlingen pikken al wat mee van het volgende leerjaar en fungeren ook als helper voor anderen.
 • Zwakkere leerlingen kunnen de leerstof twee keer verwerken.
 • Er is een zeer nauwe band tussen de leerkracht en de leerlingen.
 • De leerkracht treedt meer op als "coach" van de leerlingen. 

Leerlingenreglement

Hillegem

De Corona maatregelen binnen onze school!

Hillegem9
Hillegem8
Hillegem7
Hillegem6
Hillegem5
Hillegem4
Hillegem3
Hillegem2
Hillegem1
Hillegem11
Hillegem10

De werken aan het nieuwe sanitair blok zijn volop aan de gang.

20200224_123802
20200320_102356
20200320_102404
20200224_123538
20200224_123600
20200225_125858
20200225_125922
20200301_142312
20200320_102329
20200301_142320
20200320_102349
20200224_123732
20200225_125852
20200301_142217
20200416_201106
20200416_201021
20200416_201030
20200416_201054
20200416_201014
20200416_200945

Voor- en naschoolse opvang

 

Van 6.30 uur tot 8.15 uur worden de kinderen opgevangen door de verantwoordelijken van de gemeentelijke opvangdienst “De Buiteling.” 

Deze opvang wordt in de school zelf georganiseerd. 

Ouders dienen vooraf in te schrijven. 

Na schooltijd kunnen de kinderen ook naar de gemeentelijke opvang. Ook hier dient men vooraf in te schrijven. 

Buitenschoolse kinderopvang DE BUITELING: 053 60 62 13 In VBS Hillegem werken we met een klassiek jaarklassensysteem.

Er zijn 4 kleuterklassen:

-peuterklas

-eerste kleuterklas

-tweede kleuterklas

-derde kleuterklas

In het lager onderwijs hebben we 1 klas van elk leerjaar.

Vanzelfsprekend wordt er ook regelmatig klasdoorbrekend en leeftijdsdoorbrekend gewerkt.

Leerlingenreglement

Inschrijvingen kleuters en nieuwe leerlingen

Voor de inschrijving van je kind kan je steeds terecht op school na telefonische afspraak met:

 

 • het schoolsecretariaat – 09 360 17 56 
 • de directeur – 0472 69 97 65

 

Bij de inschrijving is er steeds een document nodig ter controle:

 

 • kopie ISIS-kaart 
 • kopie KIDS-ID 
 • kopie uittreksel geboorteakte 
 • kopie trouwboekje

 

Kleuters mogen aanwezig zijn op school nadat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. 

De instapdata voor het schooljaar 2019-2020

 • 2 september 2019
 • 4 november 2019
 • 6 januari 2020
 • 1 februari 2020
 • 2 maart 2020
 • 20 april 2020
 • 25 mei 2020


De lesuren

 • maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 8.45 u. – 11.55 u. en 13.00 u. – 15.30 u.
 • woensdag: 8.45 u. – 11.40 u.

Opvoedingsproject VBS Wijnhuize-Hillegem

 • 1 Schooleigen christelijke identiteit

 

Onze school gelooft sterk in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. Ze zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden en die willen we aanspreken en laten ontplooiien. We willen hen goesting en energie geven om te leren en te leven. Met respect voor ieders eigenheid werkt het schoolteam vanuit de christelijke traditie. We zijn niet blind voor de diversiteit in onze samenleving. We leren kinderen nadenken over hun eigen identiteit in dialoog met elkaar. Binnen het christelijk mens- en wereldbeeld komt elke unieke "ik" tot stand doorheen verbondenheid met anderen (jij,wij) en doorheen de relatie met de Andere, de God die met ons op weg gaat. Wij willen onze leerlingen opvoeden tot mensen die vanuit een vrijwillige motivatie het goede doen en bijdragen aan een hechte en liefdevolle samenleving. 

 

 • 2 Geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

 

De school stelt de harmonische ontwikkeling van kinderen centraal vanuit 10 ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s, doelen, leerinhouden en leerlijnen. We streven naar verticale en horizontale samenhang en zoeken naar een verbinding tussen persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling. We proberen onderwijsarrangementen op maat uit te werken. We geloven rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. 

 

 • 3 Stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak

 

We streven naar een veilig school- en klasklimaat om het welbevinden, de betrokkenheid en de verbondenheid bij onze leerlingen te stimuleren. Onze leerlingen ontwikkelen competenties om tot kwalitatief en respectvol samenleven te komen. Ze aanvaarden dat leren een proces is van vallen en opstaan. We willen elk kind bewust maken van zijn/haar eigen leer-kracht en dagelijks energie geven om te leren en te leven. Onze leerkrachten ontdekken ieders talent en trachten als coach dit te ondersteunen, uit te dagen en te begeleiden. We nodigen kinderen regelmatig uit om te reflecteren, coöperatief samen te werken en tot dialoog en engagement te komen. 

 

 • 4 Brede zorg

 

Vanuit een brede zorg willen we werken aan de ontplooiing van ieder kind. Door observaties en de analyse van toetsgegevens bepalen we op welke ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s er moet ingezet worden. We hebben respect voor het ontwikkeltempo en de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind. We differentiëren waar en wanneer het nodig is. De zorg voor onze leerlingen wordt samen gedragen door het team. Deze aanpak komt het leren en leven van alle leerlingen ten goede en biedt de beste garanties op gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. 

 

 • 5 De school als gemeenschap en organisatie

 

Wij willen ons als team profileren als een lerende gemeenschap. We proberen  doelgericht te werken vanuit een goede organisatie en vanuit een open dialoog. De school opteert voor een gedeeld leiderschap op basis van een brede participatie van alle teamleden. 


                  6 Katholieke dialoogschool


De school wil elke leerling gastvrij verwelkomen en op inclusieve wijze zorg dragen voor zijn of haar unieke talenten. Vanuit de eigen christelijke traditie, die tot leven komt in sleutelverhalen en modelfiguren en in verbondenheid met de parochie, gaan we in dialoog en dagen we iedereen uit om aan ons onderwijsproject mee te werken.