Onze scholen

Wijnhuize

Voor- en naschoolse opvang

 

Van 7.45 uur tot 8.30 uur worden de kinderen opgevangen in de eigen opvang in de school. Deze opvang gebeurt in de refter van de school. Ook ’s avonds is er betalende opvang van 15.30 uur tot 18.00 uur. 

School Wijnhuize: 054 50 30 29 

 

 


Werken in niveaugroep - kleuters

 

Enkele voordelen:

 • Kinderen hebben een veiliger gevoel in kleinere groepen. 
 • Conflicten en problemen komen sneller aan het licht en worden vlugger opgelost.
 • Kinderen in een niveaugroep zijn sociaal vaardiger. Ze helpen elkaar en durven sneller hulp vragen.
 • Zelfontdekkend leren staat voorop. De kinderen leren sneller oplossingsgericht denken.
 • Er wordt actief zelfstandig gewerkt.Sinds 1 september 2023 werkt onze school te Wijnhuize ook samen met 4 klassen van de Bernadettenschool te Grotenberge.

Hillegem

Nieuwsbrief 2 Kerst schooljaar 2023 - 2024

Voor- en naschoolse opvang

 

Van 6.30 uur tot 8.15 uur worden de kinderen opgevangen door de verantwoordelijken van de gemeentelijke opvangdienst “De Buiteling.” 

Deze opvang wordt in de school zelf georganiseerd. 

Ouders dienen vooraf in te schrijven. 

Na schooltijd kunnen de kinderen ook naar de gemeentelijke opvang. Ook hier dient men vooraf in te schrijven. 

Buitenschoolse kinderopvang DE BUITELING: 053 60 62 13 In VBS Hillegem werken we met een klassiek jaarklassensysteem.

Er zijn 4 kleuterklassen:

- eerste kleuterklas A

- eerste kleuterklas B

- tweede kleuterklas

- derde kleuterklas

In het lager onderwijs hebben we 1 klas van elk leerjaar.

Vanzelfsprekend wordt er ook regelmatig klasdoorbrekend en leeftijdsdoorbrekend gewerkt.

Leerlingenreglement

Leerlingenraad 2023 - 2024

De leerlingerraad bestaat uit volgende leerlingen:


6de leerjaar: Ruben Haelterman en Mats Broodcooren

5de leerjaar: Maxim Hop en Alexander Eyong

4de leerjaar B: Olivia Van Eeghem en Tomas Deweer

4de leerjaar A: Nio D'Hondt en Alyssa Vijverman

De Herzeelse digitale Tettergazet is hier te vinden:

https://www.herzele.be/tettergazet

Inschrijvingen kleuters en nieuwe leerlingen

Voor de inschrijving van je kind kan je steeds terecht op school na telefonische afspraak met:

 

 • het schoolsecretariaat – 09 360 17 56 
 • de directeur – 0472 69 97 65

 

Bij de inschrijving is er steeds een document nodig ter controle:

 

 • kopie ISIS-kaart 
 • kopie KIDS-ID 
 • kopie uittreksel geboorteakte 
 • kopie trouwboekje

 

Kleuters mogen aanwezig zijn op school nadat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. 

De instapdata voor het schooljaar 2023 - 2024

 • 1 september 2023
 • 6 november 2023
 • 8 januari 2024
 • 1 februari 2024
 • 19 februari 2024
 • 15 april 2024
 • 13 mei 2024


De lesuren

 • maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 8.45 u. – 11.55 u. en 13.00 u. – 15.30 u.
 • woensdag: 8.45 u. – 11.40 u.

Opvoedingsproject VBS Wijnhuize-Hillegem

 • 1 Schooleigen christelijke identiteit

 

Onze school gelooft sterk in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. Ze zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden en die willen we aanspreken en laten ontplooiien. We willen hen goesting en energie geven om te leren en te leven. Met respect voor ieders eigenheid werkt het schoolteam vanuit de christelijke traditie. We zijn niet blind voor de diversiteit in onze samenleving. We leren kinderen nadenken over hun eigen identiteit in dialoog met elkaar. Binnen het christelijk mens- en wereldbeeld komt elke unieke "ik" tot stand doorheen verbondenheid met anderen (jij,wij) en doorheen de relatie met de Andere, de God die met ons op weg gaat. Wij willen onze leerlingen opvoeden tot mensen die vanuit een vrijwillige motivatie het goede doen en bijdragen aan een hechte en liefdevolle samenleving. 

 

 • 2 Geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

 

De school stelt de harmonische ontwikkeling van kinderen centraal vanuit 10 ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s, doelen, leerinhouden en leerlijnen. We streven naar verticale en horizontale samenhang en zoeken naar een verbinding tussen persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling. We proberen onderwijsarrangementen op maat uit te werken. We geloven rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. 

 

 • 3 Stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak

 

We streven naar een veilig school- en klasklimaat om het welbevinden, de betrokkenheid en de verbondenheid bij onze leerlingen te stimuleren. Onze leerlingen ontwikkelen competenties om tot kwalitatief en respectvol samenleven te komen. Ze aanvaarden dat leren een proces is van vallen en opstaan. We willen elk kind bewust maken van zijn/haar eigen leer-kracht en dagelijks energie geven om te leren en te leven. Onze leerkrachten ontdekken ieders talent en trachten als coach dit te ondersteunen, uit te dagen en te begeleiden. We nodigen kinderen regelmatig uit om te reflecteren, coöperatief samen te werken en tot dialoog en engagement te komen. 

 

 • 4 Brede zorg

 

Vanuit een brede zorg willen we werken aan de ontplooiing van ieder kind. Door observaties en de analyse van toetsgegevens bepalen we op welke ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s er moet ingezet worden. We hebben respect voor het ontwikkeltempo en de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind. We differentiëren waar en wanneer het nodig is. De zorg voor onze leerlingen wordt samen gedragen door het team. Deze aanpak komt het leren en leven van alle leerlingen ten goede en biedt de beste garanties op gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. 

 

 • 5 De school als gemeenschap en organisatie

 

Wij willen ons als team profileren als een lerende gemeenschap. We proberen  doelgericht te werken vanuit een goede organisatie en vanuit een open dialoog. De school opteert voor een gedeeld leiderschap op basis van een brede participatie van alle teamleden. 


                  6 Katholieke dialoogschool


De school wil elke leerling gastvrij verwelkomen en op inclusieve wijze zorg dragen voor zijn of haar unieke talenten. Vanuit de eigen christelijke traditie, die tot leven komt in sleutelverhalen en modelfiguren en in verbondenheid met de parochie, gaan we in dialoog en dagen we iedereen uit om aan ons onderwijsproject mee te werken.